info@genan.com

EN ELASTOMER-MODIFIKATOR AF HØJ KVALITET TIL BITUMEN, ASFALT OG GUMMI

AVANCERET PRODUKTUDVIKLING HAR GJORT DET LEGENDE LET
Genan tilbyder modifikatorer til mange forskellige anvendelsesmuligheder. GENAN ROAD+ PREMIXED er en elastomer-modifikator til bitumen og asfalt, og GENAN RUBBER+ PREMIXED, er en gummimodifikator til andre industrielle formål. Begge produkter fremstilles ved en proces, som firmaet Evonik har patent på, og består af gummipulver af høj kvalitet, produceret af Genan, blandet med 4,3% Vestenamer®, som er en semi-krystallinsk polyoktenamer fremstillet af Evonik.

Både GENAN ROAD+ PREMIXED og GENAN RUBBER+ PREMIXED er det forbedrede resultat af en produktudvikling af Genans oprindelige modificeringsprodukt kaldet ROAD+, som var et to-komponent-produkt.

ROAD+ var et to-komponent-produkt i den forstand, at det bestod af hhv. Genan gummipulver og Vestenamer® – leveret i separate emballager. De to komponenter skulle asfalt-/bitumenleverandøren så enten mixe i sit raffinaderi/ bitumen blandingsanlæg (våd proces) eller direkte sit blandingsanlæg (tør proces).

GENAN ROAD+ PREMIXED og GENAN RUBBER+ PREMIXED er én-komponent-modifikatorer. Gummipulver af høj kvalitet, fremstillet af recirkulerede dæk, er hos producenten blandet med Vestenamer®-piller og forarbejdet til et ensartet, let håndterbart modificeringsprodukt. For asfalt-/bitumenleverandøren og gummiblandingsmedarbejderen betyder det en mere simpel blandingsproces.

ENSARTET KVALITET ER AFGØRENDE FOR PRODUKTETS YDEEVNE
Det har stor betydning for det færdige produkts ydeevne, at det anvendte gummipulver er rent, og at størrelsen på gummipartiklerne er ensartet. Som verdens største producent af gummipulver fremstillet af udtjente dæk har Genan teknologien til at leve op til disse krav. Ambient fremstillet gummipulver fra Genan er ikke blot ensartet i partikelstørrelsen – men også stort set frit for støv.

Læs mere om GENAN ROAD+ PREMIXED og GENAN RUBBER+ PREMIXED længere nede på siden.

 

GENAN ROAD+ PREMIXED

FORBEDRET YDEEVNE OG HOLDBARHED – OG LET AT BRUGE

GENAN ROAD+ PREMIXED er en en-komponent modifikator, som er nem at håndtere, hvilket forenkler blandingsprocessen for asfalt-/bitumenleverandøren. GENAN ROAD+ PREMIXED er således langt nemmere og mindre tidskrævende at arbejde med end det originale, tokomponent ROAD+ produkt.

Med erfaring fra såvel laboratorietests som gennemførte vejprojekter kan man som hovedregel sige, at en standard-bitumen, der modificeres med min. 10% GENAN ROAD+ PREMIXED, er fuldt på højde med en tilsvarende bitumen modificeret med 4% SBS. Sammenligner man produktegenskaber for de to modificerede bitumen-typer – eksempelvis modstand mod sporkøring og anden deformation ved belastning – klarer GENAN ROAD+ PREMIXED sig markant bedre.

Da GENAN ROAD+ PREMIXED er en af producenten færdigblandet version af ROAD+, er egenskaberne nøjagtigt de samme; og både testresultater og praktisk erfaring med ROAD+-modificeret asfalt/bitumen gælder således også for GENAN ROAD+ PREMIXED. GENAN ROAD+ PREMIXED er bare langt nemmere at arbejde med.

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Teknisk datablad – GENAN RUBBER MODIFIER – PREMIXED

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Sikkerhedsdatablad – GENAN RUBBER MODIFIER – PREMIXED

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

GENAN ROAD+ PREMIXED brochure

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Tests af ROAD+-modificeret bitumen – udarbejdet af Heiden Labor (på engelsk)

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Undersøgelse af ensartethed – udarbejdet af Heiden Labor (på tysk)

HVORFOR GUMMIMODIFICERER MAN ASFALT OG BITUMEN?

Over hele verden er både lokale og nationale vejmyndigheder nu ved at få øjnene op for fordelene ved gummimodificering af asfalt til nye vejprojekter. Både på langt og mellemlangt sigt er det en omkostningsbesparende løsning, da gummimodificerede vejstrækninger bedre kan modstå revnedannelse og sporkøring. Dette nedsætter behovet for vedligehold, som ikke blot er en økonomisk byrde, men også udgør et trafikalt problem, idet vejstrækninger delvist må lukkes i forbindelse med vejarbejde.

Gummimodificering af asfalt og bitumen bliver således mere og mere udbredt. I flere europæiske lande gummimodificerer man nu mere end 20% af al den bitumen, der anvendes til anlæg af vej. Klik på nedenstående link for at downloade statistik offentliggjort af den europæiske asfaltforening, EAPA.

Historisk har man inden for moderne vejanlæg hyppigst anvendt jomfrueligt SBS-gummi (styren-butadien-styren) til gummimodificering af bitumen. Det var således banebrydende, da Genan lancerede produktet ROAD+ som en tredjegenerations-modifikator til asfalt og bitumen, baseret på gummipulver genvundet fra udtjente dæk. ROAD+ udmærkede sig ved at være enten på højde med eller bedre end SBS-modifikatorer. Den miljømæssige fordel, som anvendelsen af ROAD+ betød, var imidlertid af endnu større betydning. Hvis et produkt baseret på gummipulver fra kasserede dæk kunne vinde frem på markedet for asfalt og bitumen, ville den samlede miljømæssige gevinst være betragtelig. Hvis man i stedet for at bortskaffe udtjente dæk ved forbrænding, genanvendte dem til gummimodificering, så ville udledningen af drivhusgasser reduceres markant – og forbruget af fossile brændstoffer begrænses.
For yderligere information om miljømæssige aspekter henvises til Genans LCA-rapport (livscyklusvurdering).

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Europæisk asfalt i tal (på engelsk)

ANVENDELSESOMRÅDER FOR GENAN ROAD+ PREMIXED

GENAN ROAD+ PREMIXED kan bruges overalt, hvor der anvendes asfalt og bitumen, uanset om der er tale om asfalt med skærver eller enhver form for asfaltbeton, porøs asfalt eller støbeasfalt.

I modsætning til SBS kan GENAN ROAD+ PREMIXED anvendes i alle former for bitumen.

GENAN ROAD+ PREMIXED kan anvendes i trykudlignende bindelag i høje koncentrationer.

“ROAD+-modificeret asfalt kan forbedre alle vejtyper fra små landeveje til stærkt trafikerede motorveje og industriområder. Anvendelsen af ROAD+ til alle disse forskellige formål vidner om produktets fremragende tekniske egenskaber.”

Forskningskonsulent for asfaltbeton, Prof. Dr. Ing. Damm, Hamburg

UDVASKNING

I en rapport udarbejdet af det tyske FABES laboratorium sammenlignes ROAD+-modificeret asfalt med både almindeligt, gummimodificeret asfalt og asfalt, der ikke er modificeret. Resultaterne viser, at ROAD+-modificeret asfalt er den løsning, hvor der udvaskes mindst organisk materiale – både i miljøer med koldt vand og miljøer med varmt vand.

Klik på linket herunder for at downloade rapporten i sin helhed.

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Undersøgelse af udvaskning fra gummimodificeret asfalt (på engelsk)

UDLEDNING

I en anden rapport udarbejdet af FABES laboratoriet belyses udledningen af skadelige gasser på baggrund af tests udført både under selve varmblandingsprocessen på asfaltværket og i forbindelse med udlægning.

Der kunne ikke konstateres nogen udledning af nitrosaminer, og udledningen af både flygtige og semiflygtige organiske forbindelser var mindre med ROAD+-modificeret asfalt end med traditionelt polymermodificeret asfalt.

Klik på linket herunder for at downloade et sammendrag af denne undersøgelse.

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Undersøgelse af emission fra asfalt med ROAD+ (på engelsk)

GENANVENDELIGHED

Det er vigtigt, at asfalt er genanvendeligt – og at genvindingsprocessen foregår uden udledning af stoffer.

En undersøgelse foretaget af Heiden Labor i Tyskland påviser, at ROAD+ klarer sig godt på dette punkt. Klik på linket herunder for at downloade denne rapport.

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Undersøgelse af genanvendelighed – udarbejdet af Heiden Labor (på tysk)

MINDRE UDLEDNING AF DRIVHUSGAS

Med anvendelsen af GENAN ROAD+ PREMIXED sikrer man, at der udledes betydeligt færre drivhusgasser, og også både forsuring og det samlede energibehov mindskes.

For yderligere information henvises til Genans LCA-rapport (livscyklusvurdering).

 

STØJDÆMPNING

I en nyligt offentliggjort rapport, udarbejdet af Verdenssundhedsorganisationen WHO’s europæiske regionalkontor, sættes der tal på den sundhedsrisiko, man udsættes for, når man eksponeres for støj.

Rapporten fastslår, at trafikstøj i Vesteuropa hvert år koster det, der svarer til en million sunde leveår. Som miljømæssig risikofaktor kan omfanget af støjforurening i Europa således sammenlignes med luftforurening. Støjeksponering kan ikke blot gøre folk utilpasse, stressede og give dem søvnbesvær; støj kan også være årsag til forhøjet blodtryk, hjerteanfald, indlæringsvanskeligheder og tinnitus.

Undersøgelser viser, at man ved anvendelse af ROAD+-modificeret asfalt kan opnå en støjreduktion på op til 5-6dBs sammenlignet med almindelig asfalt. En reduktion på blot 3 dB (A) opfattes af det menneskelige øre som det, der svarer til en halvering af den oprindelige trafikmængde, og der er således tale om en betragtelig nedsættelse.

STOR FLEKSIBILITET

 

GENAN ROAD+ PREMIXED kan ikke sammenlignes med tidligere typer gummiasfalt
At blande gummi i asfalt er ikke et nyt fænomen. Idéen er før blevet afprøvet – med blandet succes. De egenskaber, man kan opnå ved at bruge ROAD+ – og nu det forbedrede produkt GENAN ROAD+ PREMIXED – er imidlertid langt bedre, end hvad man har kunnet opnå med de hidtidige generationer af gummiasfalt. Når produktet Vestenamer® tilsættes som beskrevet i producenten Evoniks patent, gør det dog en verden til forskel.

De første generationer af gummiasfalt var klæbrige, og håndtering krævede særligt udstyr. Asfalt modificeret med GENAN ROAD+ PREMIXED klæber rigtig godt fast til bundlaget – men klistrer ikke fast til tromler og andre værktøjer. Håndtering af asfalt modificeret med GENAN ROAD+ PREMIXED i marken kræver ikke specialudstyr; ej heller er det nødvendigt at anvende slipmiddel i forbindelse med rengøring af containere og lastbiler.

Et bredere temperaturvindue
Udlægning af ROAD+ PREMIXED-modificeret asfalt kan ske inden for et bredere temperaturvindue end ved traditionelle, modificerede asfalttyper. Ud over at være en fordel i tilfælde af kompaktering, letter dette også arbejdet i forbindelse med manuel udlægning, eksempelvis ved indkørsler og i vejsving.

EGNET TIL BÅDE VÅD OG TØR PROCES

GENAN ROAD+ PREMIXED er ideel til både våd og tør proces.

Klik på linket herunder for at downloade en beskrivelse af testprocedurerne til laboratorieblandingerne.

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Testprocedure til laboratorieblandinger (på engelsk)

 

GENAN RUBBER+ PREMIXED

ENSARTETHED SIKRER RESULTATERNE

Det er af stor betydning for produktets ydeevne, at det anvendte gummipulver er rent og ensartet i størrelsen. GENAN RUBBER+ PREMIXED er en homogen blanding, der sikrer både nem håndtering og et pålideligt resultat. Desuden er denne gummimodifikator mindre følsom over for temperatur og giver dermed større fleksibilitet i de enkelte arbejdsmiljøer.

Som verdens største producent af gummipulver fra udtjente dæk har Genan den teknologi, der skal til for at leve op til disse krav. Genans gummipulver til omgivelserne er ikke kun ensartet i størrelsen – men også næsten støvfrit.

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Teknisk datablad – GENAN RUBBER MODIFIER – PREMIXED

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Sikkerhedsdatablad – GENAN RUBBER MODIFIER – PREMIXED

ERSTAT JOMFRUELIGT GUMMI MED GENAN RUBBER+ PREMIXED

LAVERE CO2-AFTRYK MED GENANVENDTE MATERIALER

En anden væsentlig fordel ved at bruge GENAN RUBBER+ PREMIXED er en reduktion i CO2-udledningen. Ved at bruge genanvendt gummi fra slidte dæk mindsker GENAN RUBBER+ PREMIXED behovet for ny gummiproduktion og sikrer nyt liv til et kasseret materiale.

GENAN RUBBER+ PREMIXED er således et mere bæredygtigt alternativ, der bevarer naturressourcerne og reducerer påvirkningen af vores miljø – alt sammen uden at gå på kompromis med ydeevne og holdbarhed.

 

ANVENDELSESOMRÅDER FOR GENAN RUBBER+ PREMIXED

GENAN RUBBER+ PREMIXED kan erstatte jomfruelig gummi – både naturlig og syntetisk – og dermed indgå som et sekundært råmateriale af høj værdi. Det gør det muligt for GENAN RUBBER+ PREMIXED at erstatte Carbon Black som aktivt fyldstof eller indgå i en lang række industriprodukter og støbte gummivarer.

Anvendelser som transportbånd, compounds og kofangere eller produkter til bilindustrien kan drage nytte af de mange fordele ved denne gummimodifikator. GENAN RUBBER+ PREMIXED har også evnen til at blive integreret med polymerer og andre gummiprodukter – både naturlige og syntetiske.

Granulat

Farvet granulat

Gummi-pulver

Gummi-modifikator

Gummi-piller

Stål

Tekstil-fibre