info@genan.com

GENBRUGSGUMMI OG MILJØET

Genbrugsgummi fremstillet af brugte dæk anvendes i vid udstrækning på områder, hvor det kommer i direkte kontakt med miljøet. De mest almindelige eksempler herpå er som fyldmateriale i kunstgræsbaner samt i asfalt til anlæg af veje. Talrige videnskabelige studier er blevet udarbejdet i en lang række forskellige lande, og heri har man undersøgt, hvilken miljømæssig effekt genvundet dækgummi har.

Der har været rejst stor bekymring om den potentielle risiko for udvaskning af metaller og organiske stoffer fra genbrugsgummi til vandløb og grundvand. Især zink, PAH’er (polycykliske, aromatiske kulbrinter) samt opløst, organisk kulstof har været under lup. Der er dog ikke fundet beviser, der understøtter de fremsatte påstande om, at udvaskning af kemiske stoffer fra infill og e-layer i kunstgræsbaner skulle føre til miljømæssige problemer.

Til sammenligning med forbrænding af kasserede dæk i cementovne er der betydelige, miljømæssige fordele ved genvinding gennem en proces, hvor dækkene neddeles til gummigranulat og stål, der kan substituere jomfruelige råmaterialer. Gennem LCA-studier (livscyklusvurderinger) er det dokumenteret, at CO2-udslippet til atmosfæren samt den negative indvirkning på forsuringen af atmosfæren mindskes markant. Fra vulkaniseringsprocessen indeholder dæk svovl, og ved forbrænding frigives dette svovlindhold som gas, hvilket resulterer i syreregn. Ved materialegenvinding af dækgummi fastholdes svovlbindingerne i dækgummiet – og frigives således ikke til atmosfæren.

Det er imidlertid af afgørende betydning, at kvaliteten af dette genbrugsgummi er høj – og at kildematerialet er ensartet og dets oprindelse kendt. Mange producenter af genbrugsgummi blander alle mulige former for gummiaffald, hvilket giver et genbrugsprodukt, der ikke er rent, og hvor hverken produktet som helhed eller de enkelte partikler er ensartede. Genbrugsgummi fra Genan fremstilles udelukkende af udtjente dæk – og underkastes en streng og grundig kvalitetskontrol.