genan@genan.eu

MODIFICERING AF ASFALT OG BITUMEN VED ANLÆG AF VEJE

Over hele verden er det hos vejmyndighederne almindeligt kendt, at det er godt købmandskab at anvende modificeret asfalt i forbindelse med nye vejprojekter. Såvel på mellemlangt som på langt sigt er det en omkostningseffektiv løsning, da gummimodificerede vejstrækninger i mindre grad slår revner og bliver sporkørt. Dette nedsætter behovet for vedligehold, som ikke blot er en økonomiske byrde men også er til gene for trafikken, idet vejstrækninger delvist må lukkes i forbindelse med vedligehold.

I vore dage er den mest almindelige måde at modificere bitumen på i forbindelse med anlæg af veje at anvende den syntetiske gummitype SBS (styren-butadien-styren). SBS fremstilles af knappe jomfruelige råmaterialer og er ikke kun en dyr løsning set fra et økonomisk synspunkt – men også miljømæssigt. Som bitumen-modifikator kan SBS dog erstattes af gummipulver genvundet fra dækgummi (i størrelsen 0,2-0,8 mm); og med mange års praktisk erfaring over hele verden er denne metode nu blevet standard-teknologi.

ROAD+

Genan har lanceret produktet Road+ som en tredje-generations elastomer-modifikator til asfalt og bitumen.
Road+ anvendes i nøje overensstemmelse med en proces, som firmaet Evonik har patent på. Blandingsforholdet for ingredienserne er 100 enheder Genan gummipulver af høj kvalitet blandet med 4,5 enheder Vestenamer®, som er en semi-krystallinsk polyoctanomer fremstillet af Evonik.

En almindelig asfalttype, der modificeres med 10% Road+, udviser egenskaber på niveau med eller bedre end en lignende asfalttype, der er modificeret med 4% SBS. Og når man anvender et produkt, der er fremstillet af udtjente dæk, vælger man en miljø- og klimavenlig løsning.

STOR FLEKSIBILITET

De første generationer af gummimodificeret asfalt var klæbrige, og håndtering krævede specialudstyr. Road+-modificeret asfalt klæber rigtig godt fast til bundlaget – men klistrer ikke fast til tromler og andre værktøjer. Håndtering af Road+-modificeret asfalt i marken kræver ikke specialudstyr; ej heller er det nødvendigt at anvende slipmiddel i forbindelse med rengøring af containere og lastbiler.
Udlægning af Road+-modificeret asfalt kan ske inden for et bredere temperaturvindue end ved traditionelle, modificerede asfalttyper. Ud over at være en fordel i tilfælde af kompaktering, letter dette også arbejdet under manuel udlægning, eksempelvis ved indkørsler og i vejsving.

ANVENDELSESOMRÅDER

Road+ kan bruges overalt, hvor der anvendes asfalt og bitumen, uanset om der er tale om asfalt med skærver, enhver form for asfaltbeton, porøs asfalt eller støbeasfalt. I modsætning til SBS kan Road+ anvendes i alle former for bitumen, uanset hvor det stammer fra. Road+ kan anvendes i trykudlignende bindelag i høje koncentrationer.

Forskningskonsulent for asfaltbeton, Prof. Dr. Ing. Damm, Hamburg, udtaler: “Road+-modificeret asfalt kan forbedre alle vejtyper fra små landeveje til stærkt trafikerede motorveje og industriområder. Anvendelsen af Road+ til alle disse forskellige formål vidner om produktets fremragende tekniske egenskaber.”