info@genan.com

ET GENBRUGSPRODUKT LAVET AF MARKEDSGODKENDTE DÆK

Hos Genan kan vi garantere, at alle vores gummiprodukter udelukkende er fremstillet med udtjente dæk (end-of-life tyres / ELT) som inputmateriale.

På vores fabrik i Houston, Texas, oparbejder vi udelukkende nedslidte dæk, der er godkendt til det amerikanske marked; og på vore fabrikker i Danmark, Tyskland og Portugal neddeles udelukkende dæk, der er godkendt til det europæiske marked.

Skønt vi ikke kender det præcise antal af de forskellige dækfabrikater og -modeller, vi hver dag oparbejder, ved vi, at alle de dæk, vi recirkulerer, overholdt de krav, der var gældende på det tidspunkt, hvor de kom på markedet.

Gummipulver og -granulat fra Genan er således yderst veldokumenterede produkter.

VIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER

Gummipulver og -granulat fremstillet af udtjente dæk anvendes til forskellige formål, hvor offentligheden kommer i kontakt med produktet. Det mest velkendte eksempel er kunstgræsbaner. I de senere år har gummi-infill været genstand for en temmelig omfattende mediedækning – især med fokus på polycykliske, aromatiske kulbrinter (PAH’er), som potentielt kan være kræftfremkaldende.

Talrige videnskabelige studier har behandlet emnet. På verdensplan er der udarbejdet mere end 70 forskellige undersøgelsesrapporter baseret på eksperimentelle data. Disse rapporter konkluderer, at der ikke er nogen væsentlig eller videnskabeligt begrundet risiko forbundet med anvendelsen af gummigranulat fra brugte dæk.

MEN HVAD ER PAH – OG HVILKE REGLER ER GÆLDENDE I EU?

Polycykliske, aromatiske kulbrinter – i daglig tale PAH – er en gruppe kemikalier, der naturligt forekommer i kul, råolie og benzin. I forbindelse med fremstilling af dæk tilsættes de som blødgørere.

I høje koncentrationer er otte specifikke PAH’er, der almindeligvis anvendes til fremstilling af dæk, blevet vurderet til at udgøre en potentiel sundhedsrisiko.

Allerede i 2010 blev en øvre grænse på 10 mg/kg derfor indskrevet i EU’s REACH-forordning som det maksimale, samlede indhold af disse 8 PAH’er, der måtte forekomme i alle nye dæk, der blev bragt på markedet i EU – uanset om dækkene var produceret i Europa eller importeret fra andre himmelstrøg.

Siden da har forekomsten af disse 8 PAH-stoffer i gummi fra udtjente dæk være genstand for debat.

For realistisk at tage den tid i betragtning, det ville tage at udfase de dæk, der allerede var på vejene, og som var fremstillet før 2010, anbefalede både ECHA’s udvalg for risikovurdering (Risk Assessment Committee / RAC) og udvalget for socioøkonomisk analyse (Committee for Socio-Economic Analysis / SEAC), at man indførte en øvre grænse på 20 mg/kg i gummi fra udtjente dæk.

Efterfølgende blev de foreslåede 20 mg/kg så vedtaget i Europa-Parlamentet den 20. juli 2021.

Godt og bæredygtigt øko-design er den langsigtede løsning; og PAH-indholdet i det ELT-gummi, Genan fremstiller, ligger nu lagt under de 20 mg/kg.