info@genan.com

VIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER

Gummigranulat fremstillet af udtjente dæk anvendes til forskellige formål, hvor offentligheden kommer i kontakt med produktet. Det mest velkendte eksempel er kunstgræsbaner. I de senere år har gummi-infill været genstand for en temmelig omfattende mediedækning – især med fokus på polycykliske, aromatiske kulbrinter (PAH’er), som potentielt kan være kræftfremkaldende.

Talrige videnskabelige studier har behandlet emnet. På verdensplan er der udarbejdet mere end 70 forskellige undersøgelsesrapporter baseret på eksperimentelle data. Disse rapporter konkluderer, at der ikke er nogen væsentlig eller videnskabeligt begrundet risiko forbundet med anvendelsen af gummigranulat fra brugte dæk.

I tråd med EU-traktatens ”forsigtighedsprincip”, der påbyder, at enhver begrundet mistanke, der rejses, skal undersøges, igangsatte EU-Kommissionen i 2015 endnu en undersøgelse. Opgaven blev pålagt Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). ECHA er det organ, der i EU har ansvaret for regulering af kemikalier til tilsikring af en sikker anvendelse af disse.

I februar 2017 offentliggjorde ECHA sin evaluering. Af denne fremgår, at ECHA ikke har fundet grundlag for at fraråde, at man dyrker sport på kunstgræsbaner, der indeholder genbrugsgummigranulat som fyldmateriale. ECHA konkluderer, at der højst er ”en meget lav risiko for eksponering for stoffer, som findes i granulatet”. Et dansk sammendrag af ECHA’s rapport kan downloades via nedenstående link.

 

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Sammendrag af ECHA’s evaluering af de mulige sundhedsrisici forbundet med genbrugsgummigranulat anvendt som fyldmateriale i kunstgræsbaner

GÆLDENDE REGLER I EU

Gummigranulat klassificeres som en blanding, hvilket betyder, at produktet skal overholde bilag XVII, punkt 28-30, i REACH-forordning 1907/2006 samt de koncentrationsgrænser for PAH’er, som er defineret i Bilag I og VI til CLP-forordning 1272/2008. Koncentrationen af hver af de 8 nævnte PAH’er må ikke overstige hhv. 100 mg/kg (gældende for Benzo[a]pyren og Dibenz[a,h]anthracen) og 1000 mg/kg (gældende for de øvrige seks PAH’er).

Genan har i årevis udtaget granulatprøver og målt PAH-indholdet heri. På intet tidspunkt har man målt en PAH-koncentration over 5 mg/kg for nogen af de anførte PAH’er, hvilket er langt under koncentrationsgrænsen. Koncentrationen af PAH’er i dækgummi falder løbende over tid, da nye dæk, der markedsføres i EU, skal leve op til forskrifterne i punkt 50.1 i Bilag XVII til REACH-forordningen.

GUMMIETS OPRINDELSE ER VÆSENTLIG

Det udgangsmateriale, som Genan gummigranulat er lavet af, stammer med garanti fra udtjente dæk. I Europa oparbejder Genan ikke dæk, der har oprindelse fra et land uden for EU – og sikrer hermed, at Genan infill overholder REACH-forordningen.

Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der kan være andre infill-produkter på markedet, som stammer fra andre typer affaldsgummi end kasserede dæk. For beslutningstagere er det derfor vigtigt at vælge gummi-infill fra en fabrikant, hvis udgangsmateriale beviseligt kommer fra leverandører, der udelukkende indsamler brugte dæk.