genan@genan.eu

EN ELASTOMER-MODIFIKATOR AF HØJ KVALITET TIL BITUMEN OG ASFALT

Road+ er en elastomer-modifikator til bitumen og asfalt, som fremstilles ved en proces, som firmaet Evonik har patent på. Ingredienserne er gummipulver af høj kvalitet, produceret af Genan, blandet med 4.5% Vestenamer®, som er en semi-krystallinsk polyoctanomer fremstillet af Evonik.

Med erfaring fra såvel laboratorietests som gennemførte vejprojekter kan man som hovedregel sige, at en standard-bitumen, der modificeres med min. 10% Road+, er fuldt på højde med en tilsvarende bitumen modificeret med 4% SBS. Sammenligner man produktegenskaber for de to modificerede bitumen-typer – eksempelvis modstand mod sporkøring og anden deformation ved belastning – klarer Road+ sig markant bedre.

Det har stor betydning for det færdige produkts ydeevne, at det anvendte gummipulver er rent, og at størrelsen på gummipartiklerne er ensartet. Som verdens største producent af gummipulver fremstillet af brugte dæk har Genan teknologien til at leve op til disse krav. Ambient fremstillet gummipulver fra Genan er ikke blot ensartet i partikelstørrelsen – men også stort set frit for støv.

Klik på nedenstående links for at downloade yderligere information om Road+.

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Road+ brochure (engelsk)

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Sikkerhedsdatablad – Genan gummigranulat og ambient gummipulver

icon_balance_gradient
VIEW

Sikkerhedsdatablad – Vestenamer® (engelsk)

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Tests af Road+-modificeret bitumen –
udarbejdet af Heiden Labor (engelsk)

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Undersøgelse af ensartethed –
udarbejdet af Heiden Labor (tysk)

HVORFOR GUMMIMODIFICERER MAN ASFALT OG BITUMEN?

Over hele verden er både lokale og nationale vejmyndigheder nu ved at få øjnene op for fordelene ved gummimodificering af asfalt til nye vejprojekter. Både på langt og mellemlangt sigt er det en omkostningsbesparende løsning, da gummimodificerede vejstrækninger bedre kan modstå revnedannelse og sporkøring. Dette nedsætter behovet for vedligehold, som ikke blot er en økonomisk byrde men også udgør et trafikalt problem, idet vejstrækninger delvist må lukkes i forbindelse med vejarbejde.

Gummimodificering af asfalt og bitumen bliver således mere og mere udbredt. I flere europæiske lande gummimodificerer man nu mere end 20% af al den bitumen, der anvendes til anlæg af vej. Klik på nedenstående link for at downloade statistik offentliggjort af den europæiske asfaltforening, EAPA.

Historisk har man inden for moderne vejanlæg hyppigst anvendt jomfrueligt SBS-gummi (styren-butadien-styren) til gummimodificering af bitumen. Det var således banebrydende, da Genan lancerede produktet Road+ som en tredjegenerations modifikator til asfalt og bitumen, baseret på gummipulver genvundet fra udtjente dæk. Road+ udmærkede sig ved at være enten på højde med eller bedre end SBS-modifikatorer. Den miljømæssige fordel, som anvendelsen af Road+ betød, var imidlertid af endnu større betydning. Hvis et produkt baseret på gummipulver fra kasserede dæk kunne vinde frem på markedet for asfalt og bitumen, ville den samlede miljømæssige gevinst være betragtelig. Hvis man i stedet for at bortskaffe udtjente dæk ved forbrænding, genanvendte dem til gummimodificering, så ville udledningen af drivhusgasser reduceres markant – og forbruget af fossile brændstoffer begrænses. For yderligere information om miljømæssige aspekter henvises til Genans LCA-rapport (livscyklusvurdering).

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Europæisk asfalt i tal (engelsk)

ANVENDELSESOMRÅDER FOR ROAD+

Road+ kan bruges overalt, hvor der anvendes asfalt og bitumen, uanset om der er tale om asfalt med skærver eller enhver form for asfaltbeton, porøs asfalt eller støbeasfalt.

I modsætning til SBS kan Road+ anvendes i alle former for bitumen.

Road+ kan anvendes i trykudlignende bindelag i høje koncentrationer.

Forskningskonsulent for asfaltbeton, Prof. Dr. Ing. Damm, Hamburg, udtaler:

“Road+-modificeret asfalt kan forbedre alle vejtyper fra små landeveje til stærkt trafikerede motorveje og industriområder. Anvendelsen af Road+ til alle disse forskellige formål vidner om produktets fremragende tekniske egenskaber.”

ROAD+ OG BÆREDYGTIGHED

UDVASKNING

I en rapport udarbejdet af det tyske FABES laboratorium sammenlignes Road+-modificeret asfalt med både almindeligt, gummimodificeret asfalt og asfalt, der ikke er modificeret. Resultaterne viser, at Road+-modificeret asfalt er den løsning, hvor der udvaskes mindst organisk materiale – både i miljøer med koldt vand og miljøer med varmt vand. Klik på linket herunder for at downloade rapporten i sin helhed.

icon_balance_gradient
DOWNLOAd

Undersøgelse af udvaskning fra gummimodificeret asfalt (engelsk)

UDLEDNING

I en anden rapport udarbejdet af FABES laboratoriet belyses udledningen af skadelige gasser på baggrund af tests udført både under selve varmblandingsprocessen på asfaltværket og i forbindelse med udlægning. Der kunne ikke konstateres nogen udledning af nitrosaminer, og udledningen af både flygtige og semiflygtige organiske forbindelser var mindre med Road+-modificeret asfalt end med traditionelt polymermodificeret asfalt. Klik på linket herunder for at downloade et sammendrag af denne undersøgelse.

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Undersøgelse af emission fra asfalt med Road+ (engelsk)

GENANVENDELIGHED

Det er vigtigt, at asfalt er genanvendeligt – og at genvindingsprocessen foregår uden udledning af stoffer. En undersøgelse foretaget af Heiden Labor i Tyskland påviser, at Road+ klarer sig godt på dette punkt. Klik på linket herunder for at downloade denne rapport.

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Undersøgelse af genanvendelighed –
udarbejdet af Heiden Labor (tysk)

MINDRE UDLEDNING AF DRIVHUSGAS

Med anvendelsen af Road+ sikrer man, at der udledes betydeligt færre drivhusgasser, og også både forsuring og det samlede energibehov mindskes. For yderligere information henvises til Genans LCA-rapport (livscyklusvurdering).

STØJDÆMPNING

I en nyligt offentliggjort rapport, udarbejdet af Verdenssundhedsorganisationen WHO’s europæiske regionalkontor, sættes der tal på den sundhedsrisiko, man udsættes for, når man eksponeres for støj. Rapporten fastslår, at trafikstøj i Vesteuropa hvert år koster det, der svarer til en million sunde leveår. Som miljømæssig risikofaktor kan omfanget af støjforurening i Europa således sammenlignes med luftforurening. Støjeksponering kan ikke blot gøre folk utilpasse, stressede og give dem søvnbesvær; støj kan også være årsag til forhøjet blodtryk, hjerteanfald, indlæringsvanskeligheder og tinnitus.
Undersøgelser viser, at man ved anvendelse af Road+-modificeret asfalt kan opnå en støjreduktion på op til 5-6dBs sammenlignet med almindeligt asfalt. En reduktion på blot 3 dB (A) opfattes af det menneskelige øre som det, der svarer til en halvering af den oprindelige trafikmængde, og der er således tale om en betragtelig nedsættelse.

STOR FLEKSIBILITET

ROAD+ KAN IKKE SAMMENLIGNES MED TIDLIGERE TYPER GUMMIASFALT
At blande gummi i asfalt er ikke et nyt fænomen. Idéen er før blevet afprøvet – med blandet succes. De egenskaber, man kan opnå ved at bruge Road+, er imidlertid langt bedre, end hvad man har kunnet opnå med de hidtidige generationer af gummiasfalt. Når produktet Vestenamer® tilsættes, som beskrevet i producenten Evoniks patent, gør det dog en verden til forskel.

De første generationer af gummiasfalt var klæbrige, og håndtering krævede særligt udstyr. Road+-modificeret asfalt klæber rigtig godt fast til bundlaget – men klistrer ikke fast til tromler og andre værktøjer. Håndtering af Road+-modificeret asfalt i marken kræver ikke specialudstyr; ej heller er det nødvendigt at anvende slipmiddel i forbindelse med rengøring af containere og lastbiler.

ET BREDERE TEMPERATURVINDUE
Udlægning af Road+-modificeret asfalt kan ske inden for et bredere temperaturvindue end ved traditionelle, modificerede asfalttyper. Ud over at være en fordel i tilfælde af kompaktering, letter dette også arbejdet i forbindelse med manuel udlægning, eksempelvis ved indkørsler og i vejsving.

TIL BÅDE VÅD OG TØR PROCES

ROAD+ TIL VÅD PROCES
Til våd proces leveres de to komponenter, Genan gummipulver og Vestenamer®, separat til det pågældende asfaltværk eller det bitumendepot, hvor blandingen skal foregå (blandingsterminalen).
Shell tilbyder desuden en færdigblandet bitumen (Shell Mexphalte RM).

ROAD+ TIL TØR PROCES
Til anvendelse i varmblandingsprocessen på asfaltværket (tør proces) leveres Road+ i sække med 20/25 kg.

BLANDINGSPROCES TIL LABORATORIETESTS
Klik på linket herunder for at downloade en beskrivelse af testprocedurerne.

icon_balance_gradient
DOWNLOAD

Testprocedure til laboratorieblandinger (engelsk)